hlavný obrázok stránky

Dane a poplatky

Daňové poplatky na rok 2022

Daň zo stavby (za každý aj začatý m2)

 

Stavby na bývanie a drobné stavby

0,043/m2

Stavby na pôdohospodársku produkciu

0,043€/m2

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát

0,043€/m2

Samostatne stojace garáže

0,143€/m2

Priemyselné stavby

0,342€/m2

Stavby na ostatné podnikanie

0,342€/m2

Daň z pozemkov

 

orná pôda, cheľnice, vinice, ovocné sady

0,1826/m2

trvalé trávnaté porasty

0,0259/m2

záhrady

1,3278/m2

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

0,0372/m2

zastavané plochy a nádvoria

1,3278/m2

stavebné pozemky

13,2776/m2

ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

1,3278/m2

Daň za psa

5€/rok

Vývoz komunálneho odpadu

 

Fyzická osoba

10€/osoba/rok

Právnická osoba

10€ x počet zamestnancov/rok

Nedaňové poplatky na rok 2022

Prenájom objektov obce

 

Prenájom veľkej sály kultúrneho domu

20€ + 10€ (energie) / občania s TP v Čertižnom

 

30€ +15€ (energie) / cudzí občania

Prenájom malej sály kultúrneho domu

10€ + 10€ (energie)

Prenájom „Domu nádeje“

35 € + 0.33€/kW (podľa spotrebovanej energie)

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase

7€ / 1 hlásenie

Overenie podpisu

2 € / podpis

Overenie listiny

2 € / listina

Na základe platného VZN č. 3/2018 a uznesení OZ obce Čertižné.

Obec>Dane a poplatky

28.

september

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


29.

september

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook