hlavný obrázok stránky

Dane a poplatky

Daňové poplatky na rok 2023

Daň zo stavby (za každý aj začatý m2)

 

Stavby na bývanie a drobné stavby

0,043/m2

Stavby na pôdohospodársku produkciu

0,043€/m2

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát

0,043€/m2

Samostatne stojace garáže

0,143€/m2

Priemyselné stavby

0,342€/m2

Stavby na ostatné podnikanie

0,342€/m2

Daň z pozemkov

 

orná pôda, cheľnice, vinice, ovocné sady

0,1826/m2

trvalé trávnaté porasty

0,0259/m2

záhrady

1,3278/m2

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

0,0372/m2

zastavané plochy a nádvoria

1,3278/m2

stavebné pozemky

13,2776/m2

ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

1,3278/m2

Daň za psa

5€/rok

Vývoz komunálneho odpadu

 

Fyzická osoba

15€/osoba/rok

Nedaňové poplatky na rok 2023

Prenájom objektov obce

 

Prenájom veľkej sály kultúrneho domu

35€ + energie / občania s TP v Čertižnom

 

45€ + energie / ostatní občania

Prenájom malej sály kultúrneho domu

20€ + energie

Prenájom „Domu nádeje“

35 € + energie

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase

7€ / 1 hlásenie

Overenie podpisu

2 € / podpis

Overenie listiny

2 € / listina

Na základe uznesenia OZ obce Čertižné č. 1/2022

Obec>Dane a poplatky

24.

apríl

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


25.

apríl

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook