hlavný obrázok stránky

Všetky príspevky so značkou #certizne

Adolf I. Dobriansky

Narodenie: 19. december 1817, Rudlov - Slovenská republika,

Úmrtie: 19. marec 1901, Innsbruck - Rakúsko

A. I. Dobriansky bol vynikajúci verejný činiteľ Ruského hnutia v Podkarpatskej Rusi, právnik, spisovateľ, buditeľ. Ideológ návratu uniátov do pravoslávia, autor množstva prác, zasvätených histórii, etnografii, náboženskej a politickej situácii v rakúskej Rusy. Bol aj vládnym poradcom vo Viedni a spoluzakladateľ Matice slovenskej. Uznávaný vodca karpatsko-ruského hnutia, organizátor kultúrneho, jazykového a etnického zjednocovania Rusínov s ruským národom v Rusi, bojovník za práva Rusínov a Slovákov. Pochádzal z uznávaného šľachtického rodu. Bol veľmi osvietený a plynule hovoril deviatimi jazykmi: maďarsky, nemecky, anglicky, francúzsky, grécky, latinsky, taliansky, slovensky a rusky. Jeho články boli publikované v Moskve, Paríži, Budapešti, vo Viedni a iných mestách. Hovoril, že pôda by mala byť predaná iba do dobrých rúk. Odučoval ľudí od konzumácie alkoholu. V testamente poručil, aby bol jeho majetok rozdelený rovnakým dielom medzi obyvateľov Čertižného. Životopis Adolfa Ivanoviča Dobrianského nájdete po kliknutí sem.

Pochovali ho neďaleko hrobu jeho priateľa v Čertižnom 26. marca za veľkého zhromaždenia národa, slávnostný pohrebný obrad slúžilo 12 kňazov. Posledný hold pamiatke Adolfa Dobrianskeho prišli vzdať roľníci okolitých dedín, jeho príbuzní, priatelia aj predstavitelia ruských spoločenstiev rakúskej Rusi. Adolf Dobrianský bol hlavou veľkej rodiny, prakticky všetky jeho deti a vnuci boli známymi osobnosťami ruského hnutia.

Pamiatky v obci>Adolf I. Dobriansky


Cirkevné oznamy

Program Kontakty Oznamy Cintorín

 

V súčastnosti prebieha farská zbierka na výmenu strešnej krytiny na farskej budove.
Zatiaľ sa vyzbieralo 6.320,- €. Prispieť môžete osobne v cerkvi alebo na fare alebo na farský účet.

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov zo Svojpomocného fondu farností darovalo našej farnosti 1.000,- €.

 

 ceny sú uvedené s DPH.

 

-

Projekt: Gréckokatolícky chrám v Čertižnom, ÚZPF č. 115/1 - Náter strechy a kovových konštrukcií.

Číslo zmluvy: MK-4995/2019-423

 

Správa o realizácii projektu s fotodokumentáciou (PDF)

Faktúra za natieranie strechy chrámu

Faktúra za práce naviac na streche chrámu (mimo projekt) 

Výzva na predkladanie ponúk - natieranie strechy (ukončené, DOC)

 Zmluva o dielo (PDF)

 

 

 -

Dar na cerkov môžte zaslať aj na účet farnosti:
SK08 0900 0000 0000 8690 9628. Pán Boh zaplať!

 

2020

 

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 (priebežne aktualizujeme)

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 (priebežne aktualizujeme)

Drahí veriaci, slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. To znamená, že aj slávenie Veľkonočných sviatkov bude prebiehať v chrámoch bez prítomnosti verejnosti. S tým sú spojené viaceré opatrenia, ktoré vám prinášame v nižšie uvedených inštrukciách.

1. Sviatosť zmierenia

2. Dokonalá ľútosť a brožúra kajúcej pobožnosti

3. Úplné odpustky

4. Sväté prijímanie

5. Duchovné prijímanie

6. Veľkonočné sviatky v Prešovskej archieparchii

7. Prijatie sviatosti manželstva

8. Metropolitná púť do Krakova

9. Prosba o pomoc farnostiam

10. Komplexný prehľad online bohoslužieb v Prešovskej metropolii

11. NOVÉ!!! Brožúry rodinných domácich liturgií

12. NOVÉ!!! Akatist k svätým Kozmovi a Damiánovi

13. NOVÉ!!! Usmernenie ÚVZSR ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

14. NOVÉ!!! Usmernenie ÚVZSR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

15. NOVÉ!!! Texty veľkonočných obradov

2019

 

 

 

 

 

 

2018

 

 • Novým správcom gréckokatolíckej farnosti Čertižné je Mgr. Dušan Chapčák.

2017

2016

 • Fotogalériu z posvätenia vody dňa 06.01.2016 nájdete po kliknutí SEM.

2015

 • Betlehemské svetlo bude k dispozícii 24.12.11:15 pred obecným úradom.
 • Posvätenie plodov dňa 20.09.2015

 • Novým správcom gréckokatolíckej farnosti Čertižné je Mgr. Radoslav Vaco.

Cirkev>Cirkevné oznamy


Dane a poplatky

Daňové poplatky na rok 2021

Daň zo stavby (za každý aj začatý m2)

 

Stavby na bývanie a drobné stavby

0,043/m2

Stavby na pôdohospodársku produkciu

0,043€/m2

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát

0,043€/m2

Samostatne stojace garáže

0,143€/m2

Priemyselné stavby

0,342€/m2

Stavby na ostatné podnikanie

0,342€/m2

Daň z pozemkov

 

orná pôda, cheľnice, vinice, ovocné sady

0,1826/m2

trvalé trávnaté porasty

0,0259/m2

záhrady

1,3278/m2

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

0,0372/m2

zastavané plochy a nádvoria

1,3278/m2

stavebné pozemky

13,2776/m2

ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

1,3278/m2

Daň za psa

5€/rok

Vývoz komunálneho odpadu

 

Fyzická osoba

10€/osoba/rok

Právnická osoba

10€ x počet zamestnancov/rok

Nedaňové poplatky na rok 2021

Prenájom objektov obce

 

Prenájom veľkej sály kultúrneho domu

20€ + 10€ (energie) / občania s TP v Čertižnom

 

30€ +15€ (energie) / cudzí občania

Prenájom malej sály kultúrneho domu

10€ + 10€ (energie)

Prenájom „Domu nádeje“

35 € + 0.33€/kW (podľa spotrebovanej energie)

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase

7€ / 1 hlásenie

Overenie podpisu

2 € / podpis

Overenie listiny

2 € / listina

Na základe platného VZN č. 3/2018 a uznesení OZ obce Čertižné.

Obec>Dane a poplatky


DHZo Čertižné

Organizácia

Predseda DHZ:     Ing. Peter Tričák
Veliteľ:     Róbert Fecurka
Strojník:     Martin Vasilenko
Tajomníčka:     Mgr. Galina Fučilová
Organizačný referent:     Štefánia Koropčáková
Počet členov:     26
Kategória:     C

Aktuality

 • Fotogalériu zo zrekonštruovaných priestorov DHZo Čertižné financovanej z prostriedkov Ministerstva vnútra nájdete po kliknutí SEM
 • hasicska zbrojnica
 • Protipovodňové cvičenie
 • Dňa 04.07. 2018 sa v obci uskutočnilo preskúšanie hydrantov so zaškolením nových členov DHZo. Pri preskúšavaní sa zároveň pokračuje v označovaní hydrantov značkami, čo v prípade potreby zjednoduší ich hľadanie. Postupne tak budú preskúšané a označené všetky hydranty v obci.
 • Dňa 08.06.2018 si starosta obce prevzal úplne nový protipovodňový vozík v hodnote takmer 15000€ z rúk Ministerky vnútra SR a prezidenta HaZZ.
 • Dňa 10.12.2015 bol DHZ obce Čertižné na základe rozhodnutia HaZZ SR zaradený do B kategórie.
 • 14.07.2015 sa uskutočnil preskúšanie funkčnosti obecného čerpadla.

Organizácie>DHZo Čertižné


Evidencia pohrebiska

Pre stiahnutie situačného plánu vo formáte PDF kliknite SEM.

Pre stiahnutie zoznamu hrobových miest k situačnému plánu kliknite SEM.

Cirkev>Evidencia pohrebiska


Farnosť Čertižné

Program Kontakty Oznamy Cintorín

  

Názov:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čertižné
Správca farnosti:
Mgr. Dušan Chapčák
Chrám:
Nanebovstúpenia Pána, 1928 (NKP)
Adresa:
GKFÚ Čertižné č. 157, 067 52 Habura
Telefón:
057 / 739 21 34
Mobil:
0910 244 769
Email:
IČO:
31994547
Číslo účtu:
SK08 0900 0000 0000 8690 9628

 

 

Chrám Nanebovstúpenia Pána z roku 1928

Ikona Nanebovstúpenia Pána - Voznesenija

 

Historické fotografie

Zoznam farárov a správcov farnosti Čertižné:

1700 - 1760      Štefan Markovič
1700 - 1760      Vasiľ Markovič
1760 - ?      Ján Popik
1788 - 1804      Štefan Popik
1804 - 1805      Hilárion Kozák OSBM
1805 - 1806      Alexej Chila
1806 - 1808      Jozef Dobranský
1808 - 1819      Juraj Toronský
1819 - 1821      Demeter Bukovecký OSBM
1821 - 1822      Eliáš Zatvornický OSBM - excur. z Habury
1822 - 1826      Alexander Hodobay
1826 - 1829      Gabriel Gerbery
1829 - 1830      Teodor Gojdič (*1782) - excur. z Habury
1830 - 1879      Michal Beskid (*1796)
1832 - 1833      Peter Priputen
1879 - 1879      Mikuláš Petrašovič
1879 - 1899      Július Staurovský
1900 - 1930      Irenej Chanáth
1930 - 1931      Andrej Greš
1931 - 1933      Július Hricišák
1933 - 1934      Karol Szüč
1934 - 1935      Mikuláš Kellö (*1911)
1935 - 1939      Ján Čekan st.
1939 - 1944      Anton Podhajecký (*1906)
1945 - 1946      Vojtech Huľva
1946 - 1950      Mikuláš Szigeti
1968 - 1976      Mikuláš Szigeti
1977 - 1978      Pavol Marťák (*1903)
1978 - 1984      Ján Puškaš - excur. z Habury
1984 - 1988      Ján Bajcura (*1918) - excur. z Habury
1988 - 1989      František Krajňák - excur. z Medzilaboriec
1989 - 1991      Ján Ličko
1991 - 1998      Štefan Peľo - excur. z Habury
1998 - 2000      Ján Frandofer - excur. z Habury
2000 - 2005      Jozef Greško
2005 - 2015      Vladimír Sekera - Mikluš
2015 - 2018      Radoslav Vaco
2018       Dušan Chapčák

 

 

 

Cirkev>Farnosť Čertižné


Julij I. Stavrovskyj

Narodenie: 18. január 1850, Sulín - Slovenská republika,

Úmrtie: 27. marec 1899, Prešov - Slovenská republika

Gréckokatolícky kňaz, zakarpatský básnik, buditeľ, filozof, historik, publicista. Zaoberal sa slovanskými jazykmi, v Čertižnom pôsobil ako farár, kde ho pozval jeho priateľ Adolf I. Dobriansky. Ovládal niekoľko jazykov - angličtinu, gréčtinu, francúzsky jazyk, latinský jazyk, nemčinu, maďarčinu a slovanské jazyky. Bol stúpencom ruskej orientácie. Je autorom množstva veršov, etnografických a publicistických statí o reči. Tvoril pod pseudonymom Popradov. V Čertižnom pôsobil 20 rokov, zomrel na zápal pľúc v marci 1899. Je pochovaný v Čertižnom neďaleko hrobu A. I. Dobrianského.

Pamiatky v obci>Julij I. Stavrovskyj


Liturgický program


 

Program Kontakty Oznamy Cintorín

 

Účet farnosti: SK08 0900 0000 0000 8690 9628. Ďakujeme.

Cirkev>Liturgický program


blog comments powered by Disqus

Čertižnianske lúky

Prírodná rezervácia Čertižnianske lúky /Mokré lúky pod Čertižným/ je chráneným územím katastra obce Čertižné na výmere 1,36 ha. V terénnej depresii vedľa hospodárskej krajiny Laboreckej vrchoviny sa zachovali biologicky hodnotné slatino-rašelinové spoločenstvá, málo narušené ľudskými zásahmi. Chránené územie tvoria podmáčané lúčne a slatinné spoločenstvá v rôznych postupných štádiach, krovité vŕby a porast jelše lepkavej. Medzi najvýznamnejšie chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín v rezervácii patria vachta trojlistá, iskerník veľký, rašelinníky, kruštík močiarny a vlhkomilné a mokraďové ostrice. Z krovitých vŕb sú zastúpené vŕba popolavá, vŕba ušatá a vzácna vŕba päťtyčinková. Toto územie vytvára podmienky pre vzácne a ohrozené živočíchy. Z vtákov je tu trsteniarik obyčajný a sedmohlások obyčajný.

Pamiatky v obci>Čertižnianske lúky


Obec v médiách

2020

 • Korzár Horný Zemplín - 31.10.2020 -Starosta Čertižného vozí dedinčanov na testovanie upraveným autom. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Korzár Horný Zemplín - 27.10.2020 - Za testovaním budú cestovať do susednej obce. Starosta núka odvoz obecným autom. Článok nájdete po kliknutí SEM

2018

 • Korzár Horný Zemplín - 28.11.2018 - Na exekútorov vzali kamene a palice. Aj taká bola vzbura v Čertižnom. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Humenné 24 - 26.11.2018 - S foťákom v ruke po Čertižnom: Táto dedina ukrýva nejednu zaujímavosť! Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Korzár Horný Zemplín - 26.11.2018 - Vzácne rašeliniská a mokrade v rezervácii zachraňuje aj kosenie a výrub. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Korzár Horný Zemplín - 25.11.2018 - Obec pri poľskej hranici má päť vojnových cintorínov. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Korzár Horný Zemplín - 24.11.2018 - V Čertižnom je pochovaný významný rusínsky buditeľ Dobriansky. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Teraz.sk TASR - 24.11.2018 - V obci Čertižné je pochovaný významný rusínsky buditeľ Dobriansky. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Teraz.sk TASR - 24.11.2018 - V katastri obce Čertižné sa nachádza päť cintorínov z prvej svetovej. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Korzár Horný Zemplín - 04.08.2018 - Zablúďte do Čertižného a Habury, objavíte čarovný kraj. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Podvihorlatské noviny - 16.07.2018 - Pamätná tabuľa pre A. Dobrianskeho. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 5)
 • Obecné noviny - 10.07.2018 - V Čertižnom odhalili pamätnú tabuľu Adolfovi Dobrianskemu. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Korzár Horný Zemplín - 10.07.2018 - V Čertižnom odhalili pamätnú tabuľu Adolfovi Dobrianskemu. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • LEM.FM - 09.07.2018 - В Чертіжнім одкрыли таблу Добряньскому. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • LEM.FM - 15.05.2018 - Лавка при гробі Добряньского. О три тыжні одкрытя пропамятной таблиці. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Humenský expres - 13.04.2018 - Čertižné: Cezhraničným projektom prispeli k zviditeľneniu obce. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • LEM.FM - 03.04.2018 - Все веце турістів має інтерес о Чертіжне. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Korzár Horný Zemplín - 30.03.2018 - Do Čertižného prichádza čoraz viac návštevníkov. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • Podvihorlatské noviny - 26.02.2018 - Dvadsiatapiata kapitola pochodu DUKLA - ČERTIŽNÉ. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 10)
 • Korzár Horný Zemplín - 07.02.2018 - Pochod vďaky na lyžiach z Dukly bude mať už 25 ročníkov. Článok nájdete po kliknutí SEM

2017

 • Podvihorlatské noviny - 14.08.2017 - 3. ročník výstupu na Kameň. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 6)
 • Podvihorlatské noviny - 14.08.2017 - Deň pre deti - Čertižné. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 5)
 • TV JOJ - 16.07.2017 - Z polárneho kruhu až do Čertižného - Video nájdete po kliknutí SEM (čas 26:40)
 • Podvihorlatské noviny - 15.05.2017 - Vatra oslobodenia - Čertižné. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 6)
 • Podvihorlatské noviny - 24.04.2017 - 19. ročník Veľkonočného stolnotenisového turnaja - Po Veľkej noci za zelenými stolmi. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 9)
 • Rusyn.sk - 09.03.2017 - Náročný terén Pochodu vďaky si užili aj 73-roční turisti. Článok nájdete po kliknutí SEM
 • LEM.FM - 05.03.2017 - Pamätný deň Adolfa I. Dobrianského. Záznam nájdete po kliknutí SEM
 • Podvihorlatské noviny - 20.02.2017 - 24. ročník pochodu vďaky Dukla - Čertižné. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 6)
 • Rádio Regina - 01.02.2017 - Zvony nad krajinou z obce Čertižné. Záznam nájdete po klinutí SEM
 • Korzár Horný Zemplín - 28.01.2017 - Pochod vďaky na lyžiach z Dukly napíše svoj ďalší ročník. Článok nájdete po kliknutí SEM

2016

 • Prešovská pravoslávna eparchia - 12.10.2016 - Spomienka na národného buditeľa Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho v Čertižnom. Článok nájdete po kliknutí SEM

 • Televízia RTVS - 18.10.2016 - Ukrajinský magazín - A.I.Dobriansky a jeho odkaz pre súčasnosť. Video nájdete po kliknutí SEM

 • Televízia RTVS - 16.10.2016 - Kresťanský magazín Orientácie - Predstavenie Chrámu Nanebovstúpenia Pána. Video nájdete po kliknutí SEM

 • Podvihorlatské noviny - 26.09.2016 - A.I.Dobriansky a jeho odkaz pre súčasnosť. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 4)

 • Televízia RTVS - 22.09.2016 - Národnostné správy - A.I. Dobriansky a jeho odkaz pre súčasnosť. Video nájdete po kliknutí SEM

 • Rusyn.sk - 10.09.2016 - Víkend s rusínsko-slovenským národným buditeľom A.I. Dobrianskym. Článok nájdete po kliknutí SEM

 • Podvihorlatské noviny - 05.09.2016 - Turistika s príchuťou histórie. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 6)

 • Týždenník Šarm - 10.08.2016 - Chránené rastliny pri potulkách netrhajte: Viete, aká pokuta vám hrozí? Článok nájdete po kliknutí SEM

 • Podvihorlatské noviny - 01.08.2016 - Deň pre deti v Čertižnom. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 6)

 • Rádio Regina - 22.07.2016 - Rozhovor so starostom obce o podujatí "Deň pre deti" v obci Čertižné (čas 07:15). Záznam po kliknutí SEM

 • Podvihorlatské noviny - 18.07.2016 - Cezhraničná spolupráca pomôže oživiť región. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 2)

 • Podvihorlatské noviny - 04.07.2016 - Rozvoj regiónu podporí nárast turistov. Článok nájdete po kliknutí SEM (strana 2)

 • NOVINY.SK - 28.03.2016 - Čertovsky dobrá dedina. Vitajte v Čertižnom! Článok nájdete po kliknutí SEM

 • TV JOJ - 27.03.2016 - Predstavenie obce v TV JOJ. Článok nájdete po kliknutí SEM

 • VTEDY.SK - 25.03.2016 - ...Veľká noc ide! Článok nájdete po kliknutí SEM

 • 24hod.sk - 16.03.2016 - Expozíciu bojnického zámku na Veľkú noc doplnia aj kraslice z Martina. Článok nájdete po kliknutí SEM

 • Lelija HE - 07.03.2016 - Deň žien v Čertižnom. Článok nájdete po kliknutí SEM

2015

 • Korzar.sk - 23.12.2015 - Pastiersku hru šifrovane zapísal Čertižňan v Amerike. Článok nájdete po kliknutí SEM

 • Rádio Regina - 21.12.2015 - Projekt obnovy verejného osvetlenia v obci Čertižné (čas 10:45). Záznam po kliknutí SEM

 • Rusyn.sk - 17.12.2015 - Žiaci ZŠ Karpatskej spoznávajú buditeľov rusínskeho národa. Článok nájdete po kliknutí SEM

 • Rádio Regina - 07.12.2015 - Zhodnotenie roku a plány na ďalšie obdobie (čas 11:20). Záznam po kliknutí SEM

 • Podvihorlatské noviny - 09.11.2015 - Ukončenie 1. etapy revitalizácie cintorína - článok nájdete po kliknutí SEM (strana 6)

 • Rádio Regina - 06.11.2015 - Revitalizácia obecného cintorína. Záznam po kliknutí SEM

 • Rádio Rusyn.fm - 05.09.2015 - Predstavenie obce Čertižné v relácii "Našy sela". Záznam po kliknutí SEM

 • Podvihorlatské noviny - 31.08.2015 - 1. ročník výstupu na Kameň - článok nájdete po kliknutí SEM (strana 6)

 • Podvihorlatské noviny - 17.08.2015 - Deň pre deti v Čertižnom - článok nájdete po kliknutí SEM (strana 6)

 • Humenský Korzár - 18.06.2015 - Úspechy našich stolných tenistov - článok nájdete po kliknutí SEM

 • Slovenský východ - 23.03.2015 - 80. výročie Čertižniansko-haburskej vzbury - článok nájdete po kliknutí SEM

 • Podvihorlatské noviny - 23.03.2015 - 80. výročie Čertižniansko-haburskej vzbury - článok nájdete po kliknutí SEM (strana 4 a 5)

 • Denník Pravda - 19.03.2015 - 80. výročie Čertižniansko-haburskej vzbury - článok nájdete po kliknutí SEM

 • Rádio Regina - 16.03.2015 - 80. výročie Čertižniansko-haburskej vzbury - audio záznam a rozhovory nájdete po kliknutí SEM

 • Podvihorlatské noviny - 16.03.2015 - Oslava Medzinárodného dňa žien v Čertižnom - článok nájdete po kliknutí SEM (strana 6)

 • NašeNovinky.sk - 06.02.2015 - 22. ročník pochodu vďaky na lyžiach - článok nájdete po kliknutí SEM

 • Humenský Korzár - 03.02.2015 - 22. ročník pochodu vďaky na lyžiach - článok nájdete po kliknutí SEM

 • Podvihorlatské noviny - 16.02.2015 - 22. ročník pochodu vďaky na lyžiach - článok nájdete po kliknutí SEM (strana 6)

 • Humenský Korzár - 03.02.2015 - 22. ročník pochodu vďaky na lyžiach - článok nájdete po kliknutí SEM

 • Slovenský východ - 02.02.2015 - Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce - článok nájdete po kliknutí SEM (strana 9)

Zaujímavosti>Obec v médiách


O obci

Obec Čertižné (Чертiжне)

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Región: Laborecké združenie miest a obcí
IČO: 00322890
Počet obyvateľov: 334
Rozloha: 2373 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1431
Starosta: Ing. Peter Tričák
Telefón: 0917 745 172
E-mail: starosta@certizne.eu
Sekretariát: Galina Vasilenková
  057/73 92 197
  ocu.certizne57@gmail.com
Obecný úrad: Čertižné 57
  067 52 Čertižné
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Vladimír Kokuľa
Partnerská obec: Gmina Jaśliska
Kontakty v jazyku menšiny:  kliknite SEM

 

Čertižné patrí k najvýznamnejším rusínskym obciam v Slovenskej republike. Leží 12 km na sever od Medzilaboriec, 2 km od prameňa rieky Laborec po jej oboch stranách v podhorskej oblasti Nízkych Beskýd. Nadmorská výška chotára sa pohybuje od 420 m do 830 m v rozlohe 2 372 hektárov. Najbližším mestom sú spomínané Medzilaborce, ktoré sú zároveň okresným mestom.
Čertižniansky chotár od severovýchodu až po severozápad hraničí s Poľskou republikou v dĺžke necelých 10 km. Na západe susedí s chotárom Driečna asi v dĺžke 5 km, a na juhu s chotárom obce Habura – asi 6 km. Popisných čísel v obci je 226, z toho je približne 40 domov neobývaných. V Čertižnom žije 357 občanov (k 01.01.2015).
Dominantou obce Čertižné je kostol z roku 1928. Historickou vzácnosťou je drevený vyrezávaný oltár zo začiatku 18. storočia. V centrálnej časti obce sa nachádza historická budova, bývalá žandárska stanica. Na priečelí tejto budovy sa nachádza pamätná tabuľa, pripomínajúca 14. marec 1935, známu čertižsko-haburskú vzburu. Obec Čertižné je významná najmä cintorínom, kde sú pochovaní takí významní činitelia, ako národný buditeľ Dobrianskij, Stavrovskij – Popradov, Chanat, Zuzuľak a ďalší, ktorí zohrali významnú úlohu v rozvoji našej obce a okolitého regiónu. K pozoruhodnostiam patria kamenné kríže, hlavne jeden z nich „Na Hrune“ s nápisom z roku 1903. Zaujímavým miestom je aj židovský cintorín „Medzi Potičky“ a taktiež kameň s vyrytými záhadnými znakmi „Za Lazky“. V novostavbe kultúrneho domu z roku 1974, ktorý je strediskom všetkého kultúrno-spoločenského diania v obci, sa nachádza sídlo Obecného úradu.

Počasie a podnebie

Chotár obce Čertižné patrí do klimatickej miernej oblasti. Je tu príjemné, zdravé podnebie a vďaka tomu, že sa v širokom okolí nenachádzajú žiadne veľké závody, je tu zdravé a čisté ovzdušie. Aj plynofikácia v obci prispela k čistote ovzdušia. Teplota v zimných mesiacoch klesá pod mínus 20 stupňov Celzia, v lete vystupuje aj nad plus 30 stupňov Celzia. Priemerný ročný úhrn zrážok presahuje 800 mm. Preto väčšia časť roka je vlhká. Ale veľké záplavy, ako aj suchá sa tu nevyskytujú. Sneh sa poväčšine drží od novembra do apríla.

Príroda

Obec Čertižné patrí do podhorskej oblasti Laboreckej vrchoviny. Je obkolesená bujne zalesnenými vrchmi s bohatou faunou a flórou. Naše lesy sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Humennom. V okolitých vrchoch pramení viac malých potôčikov, ktoré sa spájajú do troch väčších potokov. Prostredný z nich je samotný Laborec. V okolitých lesoch rastie predovšetkým buk, ale aj hrab, javor, breza, lieska a iné. V chotári je veľa lúk a pasienkov, ktoré s upadajúcim poľnohospodárstvom postupne zarastajú krovinami. Pod Kriačkovom sa nachádza aj významná prírodná rezervácia „Mokré lúky pod Čertižným“. V hlbokých lesoch nachádzajú ochranu rôzne druhy zveriny. Často v nich vidieť jeleňa, srnca, diviaka, líšky, zajace, ale aj vlkov, kuny, rysy, divú mačku, či jazveca. Od neskorej jari až do jesene sú rajom pre hubárov. V rieke sa v posledných rokoch objavil rak riečny.

Vlajka obce Čertižné

Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Informačná brožúra

Obec>O obci


Prameň rieky Laborec

Laborec je slovenská rieka dlhá 132,5 km. Je symbolom regiónu Zemplín, keďže je riekou, ktorá preteká takmer celým jeho územím zo severu na juh. Pomenovanie rieky má základ lab, ktorého pôvod je v indoeurópskom albh, s významom biely. To znamená bielu, svetlú rieku, podobne ako napríklad Labe. To dosvedčuje prastaré slovanské osídlenie. Podľa Melicha je názov Laborec odvodený z turecko-bulharského Albars, z čoho by podľa neho bolo v bulharsko-slovenskom bolo Lobors alebo Labors, z neho staromaďarsky Laborzsu alebo Laborszu, potom Laborc, s obmenami Laborc, Labruc, Labrac. Z maďarčiny podľa neho prešlo meno do slovenčiny a ukrajinčiny vo forme Laborca. Jeho význam by teda bol "hrdinský pardál". Podľa povesti (autor Anonymova kronika) je rieka pomenovaná po slovanskom (bielo-chorvátskom, rusínskom) veľmožovi Laborcovi, ktorý vládol v 9. storočí Užhorodu. Laborec pramení v Nízkych Beskydoch v obci Čertižné v nadmorskej výške 710 m n.m. a je dlhý 132,5 km. Priberá prevažne ľavostranné, pomerne rozvinuté prítoky Výravu, Udavu a Cirochu, s ktorými nad Humenným spolu vytvárajú vejár tokov.

Pamiatky v obci>Prameň rieky Laborec


ŠK Kyčara

Aktuality

 • Fotografie z 25. ročníka pochodu vďaky Dukla - Čertižné nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografie z 3. ročníka výstupu na Kameň nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografue 24. ročníka pochodu vďaky Dukla - Čertižné nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografie z 2. ročníka výstupu na Kameň nájdete po kliknutí SEM.

 • Z dôvodu nepriaznivého počasia je 23. ročník pochodu vďaky Dukla - Čertižné ZRUŠENÝ!

 • Fotografie z 1. ročníka výstupu na Kamien nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografie zo 17. ročníka Veľkonočného stolnotenisového tunaja nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografie z kartového turnaja "FERBEĽ" nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografie z Pochodu vďaky na lyžiach DUKLA - ČERTIŽNÉ nájdete po kliknutí SEM.

História klubu

Športový klub Kyčara Čertižné bol založený na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 7.7. 1991, schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 23.7.1991 za prítomnosti týchto členov:

 • Karoľ Anton
 • Kulik Pavol
 • Matij Peter
 • Kulik Alexander

Dňa 31.12.2008 klub mal zaregistrovaných 20 členov.

Zameranie klubu Kyčara Čertižné

Program nášho klubu je otvoreným systémom telovýchovných a športových činností, ktorý sa podľa záujmov občanov (členov klubu) a ich potrieb sa sústavne rozvíja.
Umožňuje telovýchovné a športové využitie nielen členom klubu, ale aj širokej verejnosti, od detstva, po neskorý vek prostredníctvom prístupných akcií a súťaži v nasledovných telovýchovných a športových aktivitách.

 

 • Obecné preteky behu na lyžiach – zodpovedný Kulik Pavol
 • Pochod vďaky Dukla – Čertižné – zodpovedný Karoľ Anton + starosta obce
 • Lyžiarska turistika na bežkách do Poľska – zodpovedný Karoľ Martin
 • Sálový futbalový turnaj – zodpovedný Kulik Alexander
 • Stolnotenisový turnaj – zodpovedný Ing. Peter Opuda
 • Kartový turnaj vo Ferbli – zodpovedný Kulik Alexander
 • Kartový turnaj vo Mariaši – zodpovedný Ing. Peter Opuda
 • Posedenie pri vatre – zodpovedný Matij Peter
 • Športová olympiáda deti a mládeže – zodpovedný Matij Peter
 • Futbalový turnaj – zodpovedný Karoľ Anton + starosta obce
 • Cykloturistika – odpustová slávnosť Matky Božej neba a zeme v Jasliskach, zodpovedný – Karoľ Martin

 

Cieľom nášho klubu je prispievať k všestrannému rozvoju členov i nečlenov klubu, k upevňovaniu ich zdravia, telesnej kondície, duševnej rovnováhy a práceschopnosti k vytvoreniu trvalého pozitívneho vzťahu k telesnej výchove a športu.

Pozitívne obdobie klubu Kyčara Čertižné

Najpopulárnejším podujatím športového klubu Kyčara Čertižné je pochod vďaky Dukla – Čertižné , ktorý je zaznamenaný v kalendári slovenských turistov. Priam fantastickým sa stal 14 ročník tohto pochodu organizovaný v roku 2007 na ktorom sa zúčastnilo neuveriteľných 146 turistov.
Úspešným obdobím pre klub boli aj 90 roky minulého storočia, keď klub každoročne usporiada val verejne preteky v behu na lyžiach. Zúčastňovali sa ho pretekári s Medzilaboriec, Uliča, Sniny, Humenného, Hrabovca nad Laborcom, a samozrejme aj domáci pretekári.

Organizácie>ŠK Kyčara


Starosta obce

Ing. Peter Tričák
Telefón: 0917 745 172
E-mail: starosta@certizne.eu

 

fotka_starosta

Obec>Starosta obce


TJ Družstevník Čertižné

Aktuality

 • Fotografie z futbalového turnaja obce Čertižné nájdete po kliknutí SEM.

O klube

Názov klubu: TJ Družstevník Čertižné
Aktuálny zväz: ObFZ Humenné
Štadión: TJ Družstevník Čertižné (Čertižné)
Stav klubu: Aktívny
Kluboví ISSF manažéri: Martin Dimun
Kontakt: TJ Družstevník Čertižné
  Čertižné 190
  067 52 Čertižné
Telefón: 0905 307 172
  0915 321 466
E-mail: tjcertizne@centrum.sk

 

 

 

Organizácie>TJ Družstevník Čertižné


Únia žien

Vedenie organizácie

Predsedníčka: Marianna Bochinová
Členovia výboru: Ing. Valéria Galajdová
  Mariana Fecurková
  Alena Galajdová
  Alena Gičová
Dozorná rada: Iveta Šafranová
  Jana Galajdová
Počet členov: 35

Aktuality

 • Únia žien obce Čertižné pozýva všetky ženy na opekačku, ktorá sa uskutoční v piatok 11.08.2017 o 17:00 na obecnom futbalovom ihrisku.
 • Únia žien obce Čertižné pozýva všetky ženy na akciu "ZDRAVO a CHUTNE" spojenú s prednáškou o zdravej výžive a ochutnávkou zdravých nátierok, šalátov a čajov. Akcia sa uskutoční dňa 27.02.2016 (sobota) od 15:00 v priestoroch denného stacionáru. Príďte si spríjemniť popoludnie a dozvedieť sa niečo nové o zdravej výžive. Členstvo v organizácii nie je podmienkou!
 • Stretnutie členiek Únie žien 23.01.2016 - plánovanie akcií na nasledujúce obdobie. Najbližšia akcia bude v mesiaci február v súvislosti so zdravou výživou - ochutnávky, recepty, prednášky.
 • Voľba výboru Únie žien v Čertižnom sa uskutoční na najbližšom zasadnutí členov - 26.12.2015 o 16:00. V uvedenom termíne bude zároveň umožnené aj prihlasovanie nových členov.

Organizácie>Únia žien


Úradné hodiny

Úradné hodiny obecného úradu:

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 14:30

Obedňajšia prestávka: 11:00 - 11:30

Obec>Úradné hodiny


Úvodná stránka

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Čertižné

Čertižné patrí k najvýznamnejším rusínskym obciam v Slovenskej republike. Leží 12 km na sever od Medzilaboriec, 2 km od prameňa rieky Laborec po jej oboch stranách v podhorskej oblasti Nízkych Beskýd. Nadmorská výška chotára sa pohybuje od 420 m do 830 m v rozlohe 2 372 hektárov. Najbližším mestom sú spomínané Medzilaborce, ktoré sú zároveň okresným mestom. Čertižniansky chotár od severovýchodu až po severozápad hraničí s Poľskou republikou v dĺžke necelých 10 km. Na západe susedí s chotárom Driečna asi v dĺžke 5 km, a na juhu s chotárom obce Habura – asi 6 km. Popisných čísel v obci je 226, z toho je približne 40 domov neobývaných. V Čertižnom žije 357 občanov (k 01.01.2015). Dominantou obce Čertižné je kostol z roku 1928. Historickou vzácnosťou je drevený vyrezávaný oltár zo začiatku 18. storočia. V centrálnej časti obce sa nachádza historická budova, bývalá žandárska stanica. Na priečelí tejto budovy sa nachádza pamätná tabuľa, pripomínajúca 14. marec 1935, známu čertižsko-haburskú vzburu. Obec Čertižné je významná najmä cintorínom, kde sú pochovaní takí významní činitelia, ako národný buditeľ Dobrianskij, Stavrovskij – Popradov, Chanat, Zuzuľak a ďalší, ktorí zohrali významnú úlohu v rozvoji našej obce a okolitého regiónu. K pozoruhodnostiam patria kamenné kríže, hlavne jeden z nich „Na Hrune“ s nápisom z roku 1903. Zaujímavým miestom je aj židovský cintorín „Medzi Potičky“ a taktiež kameň s vyrytými záhadnými znakmi „Za Lazky“. V novostavbe kultúrneho domu z roku 1974, ktorý je strediskom všetkého kultúrno-spoločenského diania v obci, sa nachádza sídlo Obecného úradu.

Počasie a podnebie

Chotár obce Čertižné patrí do klimatickej miernej oblasti. Je tu príjemné, zdravé podnebie a vďaka tomu, že sa v širokom okolí nenachádzajú žiadne veľké závody, je tu zdravé a čisté ovzdušie. Aj plynofikácia v obci prispela k čistote ovzdušia. Teplota v zimných mesiacoch klesá pod mínus 20 stupňov Celzia, v lete vystupuje aj nad plus 30 stupňov Celzia. Priemerný ročný úhrn zrážok presahuje 800 mm. Preto väčšia časť roka je vlhká. Ale veľké záplavy, ako aj suchá sa tu nevyskytujú. Sneh sa poväčšine drží od novembra do apríla.

Príroda

Obec Čertižné patrí do podhorskej oblasti Laboreckej vrchoviny. Je obkolesená bujne zalesnenými vrchmi s bohatou faunou a flórou. Naše lesy sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Humennom. V okolitých vrchoch pramení viac malých potôčikov, ktoré sa spájajú do troch väčších potokov. Prostredný z nich je samotný Laborec. V okolitých lesoch rastie predovšetkým buk, ale aj hrab, javor, breza, lieska a iné. V chotári je veľa lúk a pasienkov, ktoré s upadajúcim poľnohospodárstvom postupne zarastajú krovinami. Pod Kriačkovom sa nachádza aj významná prírodná rezervácia „Mokré lúky pod Čertižným“. V hlbokých lesoch nachádzajú ochranu rôzne druhy zveriny. Často v nich vidieť jeleňa, srnca, diviaka, líšky, zajace, ale aj vlkov, kuny, rysy, divú mačku, či jazveca. Od neskorej jari až do jesene sú rajom pre hubárov. V rieke sa v posledných rokoch objavil rak riečny.

Vlajka obce Čertižné

Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Index>Úvodná stránka


Vojenské cintoríny

V súvislosti s prvou svetovou vojnou patrí obec Čertižné medzi unikáty. V katastri obce sa totiž podľa archívnych dokumentov nachádza až päť vojenských cintorínov z rokov 1914-1915. Časť vojakov bola na miestnych cintorínoch pochovaná už počas vojny. Zvyšok vojakov pochovali na tomto mieste československé orgány v medzivojnovom období. V katastri obce, ale aj v samotnej obci, sa nachádzalo množstvo roztrúsených vojnových hrobov. V rámci šetrenia finančných prostriedkov určených na starostlivosť o vojnové hroby sa pristúpilo k sústredeniu vojnových hrobov a vytvoreniu vojnových cintorínov. Po rozhodnutí o sústredení vojnových hrobov bol vypracovaný plán, podľa ktorého sa malo postupovať. Tento plán vypracovali s veľmi zodpovedným prístupom žandári z miestnej žandárskej stanice. Najprv zaniesli na mapu pozície všetkých vojnových hrobov v okolí. Potom rozdelili celé územie katastra do piatich sektorov. V každom sektore bolo určené centrálne miesto, kde sa mali zhromaždiť exhumované pozostatky padlých vojakov. Na tomto mieste vznikol vojenský cintorín. V každom sektore postupovali rovnakým spôsobom. Vybrali miesto, na ktorom sa nachádzal nejaký masový hrob, a v jeho blízkosti pochovávali exhumované obete z okolia. Takýmto postupom vzniklo všetkých päť cintorínov v Čertižnom.











Pamiatky v obci>Vojenské cintoríny


Zabudnutá Čertež

Názov: Zabudnutá Čertež, n.o.
IČO: 45744301
Sídlo: Habura 263
  067 52 Habura
Zakladateľ: Ing. Daniela Zápotocká
Riaditeľ: Ing. Sergej Zápotocký
Správna rada: Ing. Daniela Zápotocká
  JUDr. Alexander Zápotocký
  MUDr. Tatiana Jánošíková
  Ing. Peter Tričák

 

Nezisková organizácia je založená na poskytovanie týchto služieb:

 • podporovať využitie historicko-spoločenského potenciálu osobností politického, kultúrneho a spoločenského diania, ktoré žili a pôsobili v obci Čertižné, menovite A.I. Dobrianského, M. Beskyda a I. Chanáta a ich odkazu pre súčasné generácie pre zatraktívnenie tohto územne okrajového priestoru Slovenskej republiky so zameraním na rozvoj turistického ruchu a cezhraničnej spolupráce na slovensko-poľskom pomedzí
 • popularizovať vklad týchto osobností pri rozvoji národného uvedomenia sa, s ambíciou obnoviť hrdosť na odkaz svojich predkov a tu žijúceho obyvateľstva, ale aj ľudí s koreňmi v tomto kraji
 • vytvoriť v Čertižnom obecné centrum pamätí, ktoré bude stálou expozíciou, pripomínajúcou vývoj obce v čase a priestore a ktoré bude zároveň plniť funkciu centra informácií pre turistov, ktorí navštívia tento kraj

Aktuality

 • Fotogalériu zo slávnostného otvorenia revitalizovanej časti obecného cintorína (1. etapa) nájdete po kliknutí SEM.

Organizácie>Zabudnutá Čertež


Židovský cintorín

Židovský cintorín je vzdialený približne 1,5 km (smerom na Medzilaborce) od obecného úradu v Čertižnom. Cintorín je momentálne v neudržiavanom stave, nachádza sa na ňom približne 80 náhrobných kameňov - niektoré poškodené, iné zrekonštruované.

 

Pamiatky v obci>Židovský cintorín

25.

október

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


27.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook