hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaSpráva audítora za rok 2022

Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 284 kb [284 kB]

Zverejnené: 25.09.2023 11:56:48


Oznámenie o čistení hraničného pruhu na štátnych hraniciach 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci činností pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach (§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc).

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 76 kb [76 kB]

Zverejnené: 02.05.2023 8:56:11


Verejná obchodná súťaž - predaj nehnuteľného majetku obce (budova s.č. 99 + pozemky) - 2. kolo

Obec Čertižné vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Čertižné a to budovy bývalej základnej školy súp. č. 99 s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. č. KN-C 131/1 a pozemku parc. č. KN-C 131/1 o výmere 3579 m2 zastavaná plocha a nádvorie zapísané na LV č. 670 k.ú. Čertižné. - 2. kolo

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 124 kb [124 kB]

Zverejnené: 24.03.2023 10:04:22


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čertižné v roku 2022

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 61 kb [61 kB]

Zverejnené: 28.02.2023 13:58:26


Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

URSO - Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná - PTSR-CNYT8D-22309

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 224 kb [224 kB]

Zverejnené: 14.02.2023 7:37:19


Verejná obchodná súťaž - predaj nehnuteľného majetku obce (budova s.č. 99 + pozemky)

Obec Čertižné vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Čertižné a to budovy bývalej základnej školy súp. č. 99 s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. č. KN-C 131/1 a pozemku parc. č. KN-C 131/1 o výmere 3579 m2 zastavaná plocha a nádvorie zapísané na LV č. 670 k.ú. Čertižné.

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 197 kb [197 kB]

Zverejnené: 13.02.2023 9:03:22


Harmonogram zberu odpadu 2023

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2023

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 597 kb [597 kB]

Zverejnené: 01.01.2023 12:35:37


Špeciálny spôsob hlasovania - Komunálne voľby 2022

Kontakt na zapisovateľku na účel podávania žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2022.

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 344 kb [344 kB]

Zverejnené: 25.10.2022 9:28:04


Správa audítora za rok 2021

Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 284 kb [284 kB]

Zverejnené: 14.10.2022 8:56:43


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 14 kb [14 kB]

Zverejnené: 12.10.2022 12:06:57Strana 1 z 10

11.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


13.

október

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook