hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaVerejná obchodná súťaž - predaj nehnuteľného majetku obce (budova s.č. 99 + pozemky)

Obec Čertižné vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Čertižné a to budovy bývalej základnej školy súp. č. 99 s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. č. KN-C 131/1 a pozemku parc. č. KN-C 131/1 o výmere 3579 m2 zastavaná plocha a nádvorie zapísané na LV č. 670 k.ú. Čertižné.

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 197 kb [197 kB]

Zverejnené: 13.02.2023 9:03:22


Harmonogram zberu odpadu 2023

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2023

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 597 kb [597 kB]

Zverejnené: 01.01.2023 12:35:37


Špeciálny spôsob hlasovania - Komunálne voľby 2022

Kontakt na zapisovateľku na účel podávania žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2022.

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 344 kb [344 kB]

Zverejnené: 25.10.2022 9:28:04


Správa audítora za rok 2021

Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 284 kb [284 kB]

Zverejnené: 14.10.2022 8:56:43


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 14 kb [14 kB]

Zverejnené: 12.10.2022 12:06:57


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Obecné zastupiteľstvo

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 17 kb [17 kB]

Zverejnené: 12.10.2022 12:05:33


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Oznam o lehote na doručenie kandidátnych listín

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 176 kb [176 kB]

Zverejnené: 19.07.2022 12:04:41


Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 260 kb [260 kB]

Zverejnené: 19.07.2022 12:03:16


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 643 kb [643 kB]

Zverejnené: 18.07.2022 11:28:47


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čertižné 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 184 kb [184 kB]

Zverejnené: 02.03.2022 19:24:13Strana 2 z 10

24.

apríl

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


25.

apríl

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook