hlavný obrázok stránky

Všetky príspevky so značkou #historia

Adolf I. Dobriansky

Narodenie: 19. december 1817, Rudlov - Slovenská republika,

Úmrtie: 19. marec 1901, Innsbruck - Rakúsko

A. I. Dobriansky bol vynikajúci verejný činiteľ Ruského hnutia v Podkarpatskej Rusi, právnik, spisovateľ, buditeľ. Ideológ návratu uniátov do pravoslávia, autor množstva prác, zasvätených histórii, etnografii, náboženskej a politickej situácii v rakúskej Rusy. Bol aj vládnym poradcom vo Viedni a spoluzakladateľ Matice slovenskej. Uznávaný vodca karpatsko-ruského hnutia, organizátor kultúrneho, jazykového a etnického zjednocovania Rusínov s ruským národom v Rusi, bojovník za práva Rusínov a Slovákov. Pochádzal z uznávaného šľachtického rodu. Bol veľmi osvietený a plynule hovoril deviatimi jazykmi: maďarsky, nemecky, anglicky, francúzsky, grécky, latinsky, taliansky, slovensky a rusky. Jeho články boli publikované v Moskve, Paríži, Budapešti, vo Viedni a iných mestách. Hovoril, že pôda by mala byť predaná iba do dobrých rúk. Odučoval ľudí od konzumácie alkoholu. V testamente poručil, aby bol jeho majetok rozdelený rovnakým dielom medzi obyvateľov Čertižného. Životopis Adolfa Ivanoviča Dobrianského nájdete po kliknutí sem.

Pochovali ho neďaleko hrobu jeho priateľa v Čertižnom 26. marca za veľkého zhromaždenia národa, slávnostný pohrebný obrad slúžilo 12 kňazov. Posledný hold pamiatke Adolfa Dobrianskeho prišli vzdať roľníci okolitých dedín, jeho príbuzní, priatelia aj predstavitelia ruských spoločenstiev rakúskej Rusi. Adolf Dobrianský bol hlavou veľkej rodiny, prakticky všetky jeho deti a vnuci boli známymi osobnosťami ruského hnutia.

Socha A.I. Dobrianskeho v Čertižnom

Socha Adolfa I. Dobrianskeho na obecnom cintoríne v Čertižnom

Pamiatky v obci>Adolf I. Dobriansky


Čertižniansko-haburská vzbura

Exekúcie, ktoré dňa 13. marca 1935 sa začali od ôsmej hodiny v Borove (tri), pokračovali na poludnie v Habure (štyri) a v popoludňajších hodinách sa ďalšie dve mali uskutočniť v Čertižnom. Kým v Borove a Habure, podľa vyjadrenia E. Mihala, pomocného zriadenca Okresného súdu v Medzilaborciach, „žiadny odpor zo strany dlžníkov prejavený nebol, ani žiadne násilie voči výkonnému orgánu dlžníkmi spáchané neboli, ba ani žiadne výtržnosti zo strany ostatného občianstva týchto obcí pri zhora uvedených výkonoch spáchané neboli“, udalosti v Čertižnom dostali dramatický spád. Pavol Dimun, syn exekvovaného Jána Dimuna, odmietol vydať exekútorovi kravu za nedoplatky na priamych daniach vo výške 404 Kč. Správa Okresného úradu v Medzilaborciach z 18. Marca 1935, adresovaná Prezídiu Krajského súdu v Košiciach, ďalší priebeh opisuje takto: „Keď berný exekútor chcel potom vojsť do stajne postavil sa mu Pavol Dimun na odpor a do stajne ho nepustil. Následkom toho berný exekútor odišiel z Dimunovho domu na četnícku stanicu... Pavol Dimun bol četníckou hliadkou v mene zákona vyzvaný, aby neodporoval výkonu exekúcie a aby opustil miesto od dverí stajne. Tento však výzvu neuposlúchol a tiež v tom okamihu už zhromaždený dav vrhnul sa do dvora Dimuna vykrikujúc, že četníci nemajú poslúchať exekútora, že vo dvore Dimuna nemajú čo hľadať, keďže v tomto ani žiadneho práva nemajú. Demonštrantov bolo asi 100 osôb.“

Už v prvý deň týchto udalostí boli v Čertižnom prítomní viacerí obyvatelia Habury, ale aktívnejšie vystúpili až na druhý deň (14. Marca), ako na to poukazuje citovaná úradná správa: „Pri hľadaní a zisťovaní páchateľov došlo opätovne k výtržnostiam a k vzbure obyvateľstva Čertižného, pričom bola demolovaná aj budova četníckej stanice, ba došlo aj k výstrelom i zo strany občanov, ktorým prišli na pomoc aj občania zo susednej obce Habura a keď padli prvé výstrely zo strany občianstva a demonštranti ani napriek rozohnaniu obuškami, v streľbe a hádzaní kameňmi neprestali, to na povel četníckeho okresného veliteľa nadporučíka Vacíka bolo použito zbraní.

Zosilnené hliadky četníkov, v počte 230-240 mužov, pod velením majora Strichavky z Humenného a podplukovníka Blahy z Bratislavy, pristúpili už 16. Marca k zatýkaniu účastníkov vzbury. Haburský notár o tom napísal: „Ale keď žandári celé obce obsadili, po chotári sa na päť krokov rozostavili, počali chlapi do lesov utekať. Tí, čo zostali doma, pocítili následky. Žandári od prvého čísla brali chlapa za chlapom do triedy štátnej ľudovej školy v Habure. A tu, vinný – nevinný, bili. Keď omdleli, poliali vodou a bili ďalej. Takto trvalo dva dni. Na tretí deň už sa hrnuli komunistickí poslanci do Habury. Zakročili a žandári prestali biť. A to malo veľký ohlas u ľudu.

Štátne zastupiteľstvo v Košiciach celkove žalovalo 105 osôb, z toho 62 vrátane dvoch žien bolo odsúdených.

Zaujímavosti>Čertižniansko-haburská vzbura


História obce

Obec sa spomína od roku 1431 ako Cherthws. Doložená je z roku 1773 ako Czertissne, z roku 1786 ako Čertissneye, z roku 1920 ako Čertiažne, od roku 1927 ako Čertižné; maďarsky Csertész, Nagycsertész. Pôvod názvu obce Čertižné sa interpretuje rôzne. Podľa obecnej kroniky z roku 1996 názov obce pochádza z ruského slova "čertjož"- kartina, respektíve od slova "čerta"- čiara. No treba spomenúť aj legendu, ktorá sa v obci traduje a prenáša z pokolenia na pokolenie v ústnom podaní, podľa ktorej je názov spojený s pánom, ktorému patril chotár. Jedného dňa prišiel na poľovačku s pánom aj jeho sluha, ktorý sa volal Čertež. Keď prišli na miesto, pán vzal zbraň a odišiel do lesa. Sluha obriadil kone a tiež so zbraňou sa vybral do lesa za svojim pánom. Pán sa skryl do kríkov a čakal na divú zver. Tu sa k miestu, kde sedel pán priblížil sluha, ktorý si myslel, že tam, kde bol schovaný pán je nejaká divá zver. Namieril zbraň a vystrelil. Zabil tak svojho milujúceho pána. Sklamaný a nešťastný zo smrti svojho pána sa rozhodol, že sa domov nevráti, lebo vedel, že za vraždu svojho pána ho aj tak čaká smrť. Rozhodol sa, že ostane žiť na mieste, kde sa stal ten neúmyselný zločin. Tento biedny sluha sa dlhý čas skrýval okolo čertižnianskej osady. Zo začiatku ho videl jeden osadník, potom druhý a nakoniec o ňom vedela celá osada. Podľa tejto legendy sa traduje, že osada dostala názov práve podľa tohto zločinca. Podľa údajov z obecnej kroniky mala obec Čertižné v roku 1715 jeden mlyn a dvadsaťdva domácnosti. Za panovania Márie Terézie tu bola zriadená colnica, ktorá jestvovala do roku 1848. Miesto, kde stála pôvodná colnica sa volá "na tricatok". Matrika obce bola založená v roku 1792. V nej sa nachádza množstvo údajov o smrteľných ochoreniach z hladu, cholery a o iných epidémiách. Za vlády Jozefa II. v rokoch 1784 -1787 bolo prvé sčítanie obyvateľstva v obci Čertižné. V tomto období sa tu nachádzalo stoosemnásť domov, v ktorých žilo 141 rodín. Celkový počet obyvateľov bol 815. V tom čase boli v obci dvaja farári a jeden úradník. Na prelome 19. storočia žilo v obci vyše 1000 obyvateľov. Živili sa poľnohospodárstvom a budovaním železničnej dráhy v Medzilaborciach. Obyvatelia pracovali v rozsiahlych lesoch a pálili uhlie.

Hospodárska štatistika podáva údaje o životnom prostredí a rozlohe chotára obce, ktorý sa rozprestieral na 4112 katastrálnych juter. Bolo tu 146 gazdovstiev. Väčšina chotára sa skladala z lesov, ktorá sa rozprestierala na 1904 katastrálnych juter. Na ornú pôdu pripadalo 1111 katastrálnych juter. Poľnohospodárska práca sa robila koňmi. Veľká časť pôdy patrila bohatým pánom. Obyvatelia obce živorili na malých kúskoch zeme (kronika obce Čertižné z roku 1996, s.7). Podľa údajov z obecnej kroniky približne v blízkosti obce sa tiahla hranica Veľkomoravskej ríše a Kyjevskej Rusi. Podľa archívnych materiálov náboženstvo alebo viera v období 17.storočia nebola známa. Nevedelo sa či ide o pravoslávnu alebo katolícku vieru. Ale neskôr sa vplyvom východu prejavovala pravoslávna viera. S náboženstvom sa spájali aj legendy o tom, ako bol založený chrám. Legenda hovorí, že pastier pri pasení oviec uvidel ako jedná ovečka niečo vyhrabala zo zeme. Prišiel ku nej a uvidel nejakú handru. Vytiahol tu handru a uvidel mešec so zlatými peniazmi. Považoval to za boží dar, tie peniaze si nechcel nechať pre seba, ale sa rozhodol, že na tom mieste dá postaviť chrám. Meno toho pastiera nikto nevie. Ten chrám bol drevený a slúžil ľudom asi 150 rokov. Sú záznamy, že bol postavený okolo roku 1426-1476. Neskôr tento drevený chrám bol zničený a postavil sa nový kamenný, ktorý tu stojí dodnes. Bol postavený v roku 1929. V ňom sa ešte nachádza aj vzácny ikonostas z toho dreveného chrámu. Tento chrám je najväčšou pýchou našej obce. Obec je známa aj tým, že tu žili a pôsobili také osobnosti ako Adolf Ivanovič Dobrianský, Július Stavrovský-Popradov, Michal Beskyd, Vasiľ Zozuľak, Irinej Chanat.

Podľa údajov z obecnej kroniky Čertižné je známe aj tým, že cez obec prechádzal aj ruský cár Peter Prvý a taktiež aj francúzsky cisár Napoleon Bonaparte, keď postupoval do Moskvy v čase vojny. Čertižné oslobodili dňa 8. 10. 1944 vojská IV. ukrajinského frontu. Obec bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy. V roku 1965 pri príležitosti 30. výročia vzbury bola obec vyznamenaná Radom práce.

Zaujímavosti>História obce


Vojenské cintoríny

V súvislosti s prvou svetovou vojnou patrí obec Čertižné medzi unikáty. V katastri obce sa totiž podľa archívnych dokumentov nachádza až päť vojenských cintorínov z rokov 1914-1915. Časť vojakov bola na miestnych cintorínoch pochovaná už počas vojny. Zvyšok vojakov pochovali na tomto mieste československé orgány v medzivojnovom období. V katastri obce, ale aj v samotnej obci, sa nachádzalo množstvo roztrúsených vojnových hrobov. V rámci šetrenia finančných prostriedkov určených na starostlivosť o vojnové hroby sa pristúpilo k sústredeniu vojnových hrobov a vytvoreniu vojnových cintorínov. Po rozhodnutí o sústredení vojnových hrobov bol vypracovaný plán, podľa ktorého sa malo postupovať. Tento plán vypracovali s veľmi zodpovedným prístupom žandári z miestnej žandárskej stanice. Najprv zaniesli na mapu pozície všetkých vojnových hrobov v okolí. Potom rozdelili celé územie katastra do piatich sektorov. V každom sektore bolo určené centrálne miesto, kde sa mali zhromaždiť exhumované pozostatky padlých vojakov. Na tomto mieste vznikol vojenský cintorín. V každom sektore postupovali rovnakým spôsobom. Vybrali miesto, na ktorom sa nachádzal nejaký masový hrob, a v jeho blízkosti pochovávali exhumované obete z okolia. Takýmto postupom vzniklo všetkých päť cintorínov v Čertižnom.Pamiatky v obci>Vojenské cintoríny

3.

jún

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky + plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


5.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook